Văn bản

Thông tư Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

- Số văn bản: 161/2012/TT-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tài chính


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại