Thông báo

Thông báo thời gian chi trả học bổng học kỳ 1- năm học 2017-2018 cho HSSV các khóa đi thực tập.

Ngày đăng: 12/04/2018 -12:32:49 PM

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo.

 
Phòng KHTC sẽ tiếp tục tiến hành chi trả học bổng học kỳ 1- năm học 2017-2018 cho HSSV các khóa đi thực tập về trong 2 ngày 16-17/4/2018 (thứ Hai và thứ Ba). 
Sau 2 ngày này, những SV nào chưa nhận sẽ nhận lại trong các ngày 25-26/4/2018
 
Ngoài các ngày nêu trên Phòng KHTC không giải quyết bất cứ trường hợp nào. HSSV lưu ý và thực hiện đúng thời gian đã qui định.

Phạm Quang Thuận