Nhân sự

ttbt
 

Trần Thị Bé Tình

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0984656655

Email: tbtinh.khtc@sptwnt.edu.vn

 
dtt
 

Hà Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 01654726873

Email: hhnhung@sptwnt.edu.vn

 
tbh
 

Đặng Thị Tuyết Sa

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 0935374799

Email: dtsa@sptwnt.edu.vn

 
hth
 

Nguyễn Đăng Nam

Chức vụ: Kế toán viên

Điện thoại: 0985801853

Email: ndnam@sptwnt.edu.vn