Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong tổ chức và quản lý hoạt động tài chính, kế toán của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tài chính

a) Đề xuất phương án, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn của Trường.

b) Lập dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

c) Thực hiện thu và thanh, quyết toán các nguồn kinh phí.

d) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy định, quy chế, thủ tục tài chính - kế toán.

đ) Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành.                

2.2.  Công tác kế toán

a) Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của Luật Kế toán hiện hành.

b) Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán hàng năm theo quy định.

c) Tổ chức bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.              

2.3. Công tác khác 

a) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

b) Theo dõi tài sản của Nhà trường về số liệu, biến động, khấu hao, giá trị, nhập xuất,...

c) Phối  hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức triển khai công tác kiểm kê tài sản;  thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến BHXH của VC, NLĐ.

đ) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên thực hiện các chế độ, chính sách cho sinh viên.

đ) Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất các phương tiện thiết bị được Trường trang bị tại nơi làm việc có hiệu quả.

e) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tài chính.

ê) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.