Giới thiệu

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện kế hoạch, công tác tài chính và kế toán của Nhà trường.
2.Nhiệm vụ
2.1. Công tác tài chính
a)  Đề xuất phương án quy hoạch, xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn về các hoạt động của Trường;  
b) Lập dự toán ngân sách hàng năm theo  quy định;
c) Thực hiện thanh, quyết toán các nguồn kinh phí và tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ chính sách của Nhà nước;
d) Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy định, quy chế, thủ tục tài chính - kế toán;
đ) Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành.                
2.2.  Công tác kế toán
a) Thực hiện chế độ báo cáo kế toán, thống kê, quyết toán hàng năm theo quy định; 
b)  Tổ chức bảo quản và lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định.              
2.3. Công tác  khác 
a) Phối  hợp với Phòng Hành chính-Quản trị tổ chức triển khai công tác kiểm kê tài sản của Nhà trường;
b) Quản lý CBVC – NLĐ và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện thiết bị được Nhà trường trang bị tại nơi làm việc;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.