Nhân sự

ttbt
 

Trần Thị Bé Tình

Chức vụ (chức danh): Trưởng phòng

Email: tbtinh.khtc@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và giai đoạn.

- Phụ trách chung về các hoạt động thuộc lĩnh vực  tài chính – kế toán trong Nhà trường.

- Nghiên cứu, đề xuất và tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường về  các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính.

- Tham gia các hội đồng chuyên môn theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường

 
hth
 

Nguyễn Đăng Nam

Chức vụ (chức danh): Kế toán trưởng

Email: dangnam.bkhtc@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán thanh toán
- Kế toán thuế, phí, lệ phí
dtt
 

Hà Thị Hồng Nhung

Chức vụ (chức danh): Kế toán viên

Email: hhnhung@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:
- Thực hiện thu các khoản tiền mặt đối với người học
- Thực hiện thanh toán lương, phụ cấp và các khoản mang tính chất lương
- Thực hiện các nhiệm vụ thuộc mảng bảo hiểm xã hội
- Thực hiện thống kê thu nhập và tính thuế thu nhập cá nhân
- Thủ quỹ
tbh
 

Đặng Thị Tuyết Sa

Chức vụ (chức danh): Kế toán viên

Email: dtsa@sptwnt.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Kế toán Kho bạc, Ngân hàng

- Kế toán vật tư và tài sản

- Kiêm nhiệm công tác hành chính của Ban.

 
tbh
 

Võ Thị Ngân Hà

Chức vụ (chức danh): Kế toán viên

Email: dvtnha@sptwnt.edu.vn

 
tbh
 

Trần Thị Việt Thủy

Chức vụ (chức danh): Kế toán viên

Email: ttvthuy@sptwnt.edu.vn

 
tbh
 

Bùi Xuân Bình

Chức vụ (chức danh): Chuyên viên

Email: bxbinh@sptwnt.edu.vn