Văn bản

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

- Số văn bản: 33/2008/QĐ-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tài chính


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại