Văn bản

Quyết định Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

- Số văn bản: 19/2006/QĐ-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tài chính


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại