Văn bản

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Số văn bản: 97/2010/TT-BTC

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Tài chính


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại